1403
رادیو راکورد
خانجون و خواب شمرون
1399
درام
1 ساعت و 31 دقیقه
قرمز
1402
ترکیبی
18 دقیقه
مجله خبری
1402
درام
20 دقیقه
تاریکی همچون رویا
1402
درام
به زودی
قوی تر
1395
درام
1 ساعت و 34 دقیقه
پری
1402
درام
به زودی
بیدار شدن